Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Iedere school binnen Ronduit heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee over belangrijke besluiten in de school, zoals keuzes over het onderwijs of een verbouwing. In de MR zitten 
ouders, medewerkers, leerkrachten en/of docenten.

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in deWet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad gaat over onderwerpen die over meerdere of zelfs alle scholen gaan, oftewel: schooloverstijgende zaken. Onderwerpen waarover de raad zich buigt zijn: huisvesting, financiën, HRM, Onderwijs & kwaliteit en ICT, informatiebeveiliging en privacy. 

De GMR werkt nauw samen met het College van Bestuur en heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Dagelijks bestuur
De GMR heeft een dagelijks bestuur, waarin zowel ouders als docenten plaatsnemen:

  • Karen Brouwer (ouder)  -  voorzitter (tot juli 2023)
  • Peter Tuinman (ouder)  -  vicevoorzitter
  • Carola Steeman (docent)  -  ambtelijk secretaris
  • Marcella Vermond (docent)  -  lid
  • Ellen Thomas (docent)  -  lid
  • Vacature (ouder)  -  lid


Vertegenwoordiging
Binnen de GMR zijn alle typen scholen van Ronduit vertegenwoordigd: primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De GMR bestaat uit afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van alle scholen van Ronduit: 1 ouder en 1 docent per school.

Herziening structuur
Om de GMR slagvaardiger te kunnen laten zijn, wordt de structuur van de GMR op dit moment herzien. Het is de verwachting dat de GMR vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 in de nieuwe vorm in werking zal treden.

Meer weten over de GMR?
Neem dan contact op via gmr@ronduitonderwijs.nl